Spring over hovedsiden Spring over bunden

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser - DataLinkNord

1. Tilbud, accept, ordrebekræftelse og annullering
Alene skriftlige tilbud anses for bindende for DataLinkNord A/S. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, såfremt det ikke accepteres inden 30 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses først for bindende for DataLinkNord A/S, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse. Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra DataLinkNord A/S og mod økonomisk kompensation.

2. Priser
Alle priser er angivet i danske kroner. De anførte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Priser i et tilbud er baseret på accept af det samlede tilbud. Alle priser, der fremgår af DataLinkNord A/S prisliste, er vejledende. Der tages forbehold for trykfejl.

3. Betalingsbetingelser
Der betales netto 8 dage kontant fra fakturadatoen, med mindre andet er anført. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, tilskrives der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen til betaling sker. Desuden tillægges der rykkergebyr på 100,00 kr.

4. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.
Enhver leveringstid er vejledende efter bedste skøn, og DataLinkNord A/S fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med DataLinkNord A/S. Levering sker for kundens regning og risiko.

5. Force majeure
DataLinkNord A/S er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes også strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører, samt edb-vira, m.m.

6. Reklamation og mangler
Oplysninger om tilbudte eller købte varers kapacitet, dimensioner samt øvrige data kan variere fra det leverede. Sådanne afvigelser er ikke at anse for mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående.

Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 1 måned fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet.

Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distributøren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler gældende.

Ved fejl på lagringsenheder så som diske, backup bånd eller lignende, omfatter garantien kun fysiske enhed og ikke de data der ligger på enheden. Reetablering af data, kan efter aftale udføres på kundens foranledning og regning.

Software produkter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler vil være gældende i disse tilfælde.

7. Ansvarsfraskrivelse
DataLinkNord A/S er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for kunden, i det omfang kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov.

DataLinkNord A/S påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.

DataLinkNord A/S er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end DataLinkNord A/S. Ligeledes fraskriver DataLinkNord A/S sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem DataLinkNord A/S. DataLinkNord A/S er ikke ansvarlig for følgeskader på grund af eventuelle fejl i programmer udviklet af DataLinkNord A/S, men vil i en 3 måneders periode, være forpligtet til at udbedre påviste fejl.

8. Reparation og udbedring af mangler
En mangelfuld vare kan returneres til DataLinkNord A/S til udbedring. Ved større edb-anlæg kan det være påkrævet, at reparation sker hos kunden.

Hvis DataLinkNord A/S tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes DataLinkNord A/S forhold faktureres kunden efter gældende prislister.

9. Programlicens
Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller til det aftalte antal licenser til et købt program. Kunden er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf bortset fra den ved installationen nødvendige kopiering.

Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplar af det leverede program til backup eller arkiveringsformål.

10. Ejendomsforbehold
DataLinkNord A/S beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

11. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem DataLinkNord A/S og kunden skal afgøres efter dansk ret. Tvister skal afgøres ved retten i Hjørring.

12. Fravigelse
Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige kontraktens bestemmelser. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.

DataLinkNord A/S

Bredgade 207
9700 Brønderslev

9656 1900

info@dln.dk

Åbningstider

Mandag 8:00 - 16:00

Tirsdag 8:00 - 16:00

Onsdag 8:00 - 16:00

Torsdag 8:00 - 16:00

Fredag 8:00 - 14:00

Lørdag Lukket

Søndag Lukket

Brug for hjælp ?

Kontakt os for rådgivning

Hos os går vi efter at give den bedste rådgivning første gang.

Denne side bruger Cookies. Acceptér for at fortsætte.